Parafia Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników
w Ciechanowie

Modlitewnik

Modlitwa do błogosławionych męczenników

abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego

            Błogosławieni męczennicy: Antoni Julianie i Leonie, byliście biskupami posianymi przez Jezusa Chrystusa do naszej diecezji, do Was więc zwracamy się o pomoc w naszych potrzebach. W rozpoczynającym się trzecim tysiącleciu uproście dla małżeństw wierność i nierozerwalność. Dla rodzin módlcie się o nadzieję i siłę do życia na każdy dzień. Dla naszego społeczeństwa proście o wzajemne zrozumienie i poszanowanie, a dla nas wszystkich o stałość w wierze, miłość i gotowość do dawania świadectwa, że Jezus jest Panem, Zbawicielem ludzi i naszą przyszłością. Do Niego bowiem należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Litania do błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego
Biskupa i Męczennika


Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo męczenników – módl się za nami.
Błogosławiony Antoni Julianie, biskupie i męczenniku – módl się za nami.
Pokorny sługo Boga – módl się za nami.
Żarliwy Pasterzu Kościoła Płockiego
Niezłomny obrońco Ewangelii Nauczycielu prawdy
Miłośniku liturgii
Czcicielu Eucharystii
Piewco chwały Bożej
Opiekunie ubogich
Orędowniku misji
Kronikarzu dziejów ojczystych
Wzorze świętości pasterzy
Wzorze umiłowania ludu Bożego
Wzorze wiary i prostoty
Wzorze duchowości
Wzorze prawości
Wzorze pracowitości
Wzorze sumienności
Wzorze pogody ducha
Męczenniku stojący na straży godności człowieka
Męczenniku mężnie znoszący zniewagi i cierpienia
Męczenniku przewodzący modlitwie w więzieniu
Męczenniku niezachwianie broniący krzyża
Męczenniku przebaczający oprawcom
Męczenniku do końca wierny swojej owczarni
Męczenniku ofiarujący życie za siostry i braci
Męczenniku chwalebny


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami błogosławiony Antoni Julianie.
w. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

                Wysławiamy Cię, Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i wielbimy Twoje miłosierdzie. Ty bowiem uczyniłeś arcybiskupa Antoniego Juliana godnym tego dnia i tej godziny, w której wyznając święte imię Jezus, oddał swe życie za Ewangelię, Kościół, Twojego Syna i Naród polski. Wspominając wielkość tej ofiary, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem udzielił nam łask potrzebnych do codziennego życia. Pragniemy bowiem w zdrowiu i w chorobie, w radości i smutku, w pełni sił, jak i w umieraniu ufać Tobie i dawać o Tobie świadectwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.